ros1

Odmawiać Różaniec
to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie
z wymaganiami wiary
chrześcijańskiej.”
/św. Jan Paweł II, 2.10.1988 r./

Żywy Różaniec

Fatimskie orędzie Matki Bożej, prośba o modlitwę różańcową, która uratuje ludzkość i świat, trafiło w sercu katolików na podatny grunt, bowiem od wieków w tej umiłowanej przez wielu chrześcijan modlitwie powierzali wszystkie swoje dzienne sprawy, radości i troski, błagania i dziękczynienia. Różaniec codzienny, jak chleb powszedni, ratunek i siła do pokonywania trudności, przepustka w dłoniach zmarłego w drodze do nieba – był sposobem poznawania Bożych tajemnic i źródłem bezmiaru łask.

RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 2018 R.

Poniedziałek, 01 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. FAUSTYNY

Poniedziałek, 08 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Sobota, 13 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. BARBARY

Poniedziałek, 15 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. KATARZYNY ZE SIENY

Sobota, 20 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. MARII MAGDALENY

Poniedziałek, 22 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

Poniedziałek, 27 października 2018 r.
RÓŻA ŚW. RITY

Sobota, 29 października 2018 r.
RÓŻA BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI

images7

Za ojca Różańca Świętego uznaje się św. Dominika. Legenda głosi, że tej modlitwy nauczyła go sama Najświętsza Maryja i poleciła rozpowszechniać ją na całym świecie. Różaniec w obecnym kształcie poznano dopiero w XV wieku dzięki bł. Alanusowi a la Roche. On ustalił liczbę 150 Zdrowaś na wzór Księgi Psalmów, które podzielił na dziesiątki, przeplatając je Modlitwą Pańską. Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki dominikanom modlitwa ta stała się znana w całym kościele.

W kolejnym stuleciu utworzono 15 tajemnic różańcowych do rozważania życia Jezusa i Maryi i podzielono je równo na radosne, bolesne oraz chwalebne. Modlitwę różańcową popularyzowali liczni święci, jednak najbardziej do jej rozpowszechnienia w kościele przyczynili się papieże, gdyż w jej odmawianiu widzieli ratunek wobec grożących Kościołowi niebezpieczeństw. W ramach podziękowania Maryi za zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto, w dniu 7 października 1571 roku, papież Pius V ustanowił ten dzień świętem MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ, a papież Leon XIII – zwany papieżem różańca – polecił odmawiać różaniec przez cały miesiąc październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Wielkim orędownikiem modlitwy różańcowej był Ojciec Święty – Jan Paweł II, który wprowadził do Różańca czwartą część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Jezusa. W ten sposób Różaniec można nazwać streszczeniem Ewangelii. Ogłosił też czas od Października 2002 do Października 2003 – Rokiem Różańca Świętego.

Od połowy XIX w. najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Sługę Bożą Paulinę Jaricot (1799-1862), w Lyonie w 1826 roku. Sługa Boża gorąco pragnęła uczynić różaniec modlitwą wszystkich, dlatego wpadła na genialny sposób organizowania piętnastoosobowych grup, nazwanych później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących „piętnastkę” zobowiązała się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy, a w ten sposób owe piętnaście osób wspólnie odmawiało cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie wyznaczonej dziesiątki nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi. Tak więc młoda dziewczyna z Lyonu stała się pierwszą zapałką do rozpalenia wielkiego ognia, którym jest modlitwa róż Żywego Różańca. Papież Grzegorz XVI w 1832 r., listem apostolskim zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Jego opiekunką ustanowił młodą rzymską męczenniczkę św. Filomenę.

Dzisiaj Żywy Różaniec jest najliczniejszą wspólnotą modlitewną w Polsce – liczy obecnie ponad milion członków. Istnieje niemal w każdej parafii. Wspólnoty Żywego Różańca składają się z dwudziestoosobowych grup zwanych popularnie RÓŻAMI, których liczebność zgadza się z liczbą rozważanych tajemnic. Słowo – ŻYWY – oznacza ożywianie wspólnoty codzienną modlitwą i rozważaniem tajemnic Jezusa i Maryi. Systematyczna modlitwa dwudziestu osób to ŻYWY RÓŻANIEC, a nie tylko drewniane paciorki. Ponadto jego żywotność podkreśla fakt, że osoby, które umierają bądź z niego odchodzą są zastępowane kolejnymi.

Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Na czele Róży stoi ZELATOR, czuwający nad pełnym składem i wypełnianiem zadań apostolskich członków grupy. Wszyscy zelatorzy tworzą Radę Żywego Różańca. Duchową opiekę nad Żywym Różańcem pełni duszpasterz, tzw. ksiądz Moderator, który przyjmuje nowych członków, prowadzi miesięczną zmianę tajemnic i rozwija we wspólnocie działalność duszpasterską. Szczegółowe zadania i obowiązki członków, zelatorów i Moderatora mieszczą się w CEREMONIALE ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Od niedawna Żywy Różaniec w Polsce ma swój statut, delegata Konfe-rencji Episkopatu Polski, którym jest ks. abp. Wacław Depo i zarząd z krajowym moderatorem na czele. W Warszawie Rembertowie u sióstr loretanek mieści się siedziba zarządu stowarzyszenia i wydawane jest też pismo formacyjne – miesięcznik RÓŻANIEC.

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU
* Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
* Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
* Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
* Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
* Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
* Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 

ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii istnieje dziewięć Róż Żywego Różańca:

1) ŚW. FAUSTYNY – Helena Raczek
2) ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS – Maria Ścieszka
3) ŚW. BARBARY – Stanisława Szwed
4) ŚW. KATARZYNY ZE SIENY – Maria Kuźnik
5) ŚW. MARII MAGDALENY – Agata Widuch
6) ŚW. RITY – Maria Szwajca
7) ŚW. MAKSYMILIANA – Władysława Urbaniec
8) BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI – Jan Widuch
9) ŚW. JANA PAWŁA II – Róża Rodziców za Dzieci – Joanna Satława

Zmiana Tajemnic Różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Prymarii (msza św. o godz. 8.00). Od stycznia 2018 r. zmiana połączona jest z Katechezą, w której winni uczestniczyć wszyscy członkowie Róż Żywego Różańca. Na kolejny miesiąc każdy członek Róży podejmuje intencje wyznaczone przez Ojca Świętego, a także intencje parafialne i intencje stałe.

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego,
Biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę.
Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,
teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą. Amen

KATECHEZA – MAJ 2018
„15 OBIETNIC MARYI DLA TYCH, KTÓRZY BĘDĄ ODMAWIAĆ RÓŻANIEC”

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny. Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475). On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. miała mu si e ukazać Najświętsza Maryja Panna, które poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec. Objawienie, którego miał doznać, jest objawieniem prywatnym i wierzący nie są zobowiązani do wiary w nie. Tym nie mniej tych 15 obietnic Maryi jest bardzo ciekawą inspiracją do odkrycia na nowo, czym jest modlitwa różańcowa. Warto je znać, aby podąć wysiłek większej gorliwości w odmawianiu i propagowaniu Różańca.

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

INTENCJE MODLITWY NA MAJ 2018

MAJ/papieska/
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

MAJ/parafialna/
W intencji dzieci, które przystąpią w tym miesiącu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz za Ks. Krzysztofa i tych kandydatów, którzy mają przyjąć święcenia diakonatu i kapłaństwa.

STAŁA /rok 2018/
O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

 

KATECHEZA – KWIECIEŃ 2018
„KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ MISYJNĄ”

Róże Żywego Różańca w swoim charyzmacie pozostawionym przez założycielkę, Sługę Bożą Paulinę Jaricot, mają to szczególne zadanie uczestniczenia w misyjnym posłannictwie Kościoła, przez osobistą i wspólnotową modlitwę, podejmowane wyrzeczenia, ofiarowane cierpienie i troskę o misjonarzy. Trwając w wielkanocnej radości, pogłębiajmy ten charyzmat, rozważając nakaz misyjny Zmartwychwstałego Pana: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…

INTENCJE MODLITWY NA KWIECIEŃ 2018

KWIECIEŃ/papieska/
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

KWIECIEŃ/parafialna/
W intencji Kościoła w naszej diecezji, za naszych Biskupów i o dobre duchowe owoce Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii.

STAŁA /rok 2018/
O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

 

KATECHEZA – MARZEC 2018
CO OZNACZA „ŻYWY RÓŻANIEC”

ŻYWY RÓŻANIEC
a)
Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
b) Życie wiarą, nadzieją i miłością; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi,
c) To jakby „elektrownia duchowa”, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej itd.,
d) To jakby „niezdobyta twierdza obronna”, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym (obojętnością), przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.,
e) Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

ŻYWE RÓŻE zakłada się wśród dzieci, młodzieży, ojców i matek. Na czele róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Proboszcza. Każda róża obiera sobie Patrona, od którego bierze swą nazwę. Przypomnijmy tych Patronów – św. Maksymilian, bł. Jerzy Popiełuszko, św. Rita, św. Katarzyna, św. Teresa, św. Faustyna, św. Maria Magdalena, św. Barbara.
Członkowie Żywego Różańca naśladują gorliwie cnoty Najświętszej Maryi Panny. Uroczyście obchodzą święta swego Patrona, najlepiej w najbliższą niedzielę: zamawiają Mszę świętą i przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby ich uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

MIESIĘCZNA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Raz w miesiącu, zwykle w pierwszą niedzielę, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Następuje ona po Mszy świętej lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej Ksiądz, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

INTENCJE MODLITWY NA MARZEC 2018

MARZEC/papieska/
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

MARZEC /parafialna/
O łaskę nawrócenia i dobrej spowiedzi dla tych, którzy od wielu miesięcy a nawet lat zaniedbują swoje życie sakramentalne.

STAŁA /rok 2018/
O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

 

KATECHEZA – LUTY 2018
MATKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – SŁUGA BOŻA PAULINA JARICOT


W ciągu kilku lat stała się jedną z największych postaci Kościoła w XIX w. Chciała ratować świat. Założyła wielkie dzieła, do których należały m.in. Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Papież Jan XXIII ogłosił ją sługą Bożą 25 lutego 1963 r.

Urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie, w rodzinie właścicieli fabryki jedwabiu. Jej tata codziennie o godz. 4 rano chodził na Mszę świętą. W wieku 13 lat weszła w elitarny świat producentów jedwabiu. Któregoś dnia tak niefortunnie spadła z wysokiego stołka na głowę, że omal nie straciła życia. Jej mama ofiarowała Bogu swoje życie w zamian za uratowanie córki. Paulina wróciła do zdrowia.

W wieku 17 lat, po wysłuchaniu nauki o próżności o. J. Würtza, idzie do spowiedzi generalnej, a na Boże Narodzenie 1816 r. w kaplicy na wzgórzu Fourviere, przed obliczem Czarnej Madonny, składa ślub czystości. Zmienia radykalnie styl życia. Odwiedza ubogich i chorych, opiekuje się młodymi pracownicami, gromadzi dziewczęta, by żyły pobożnie w swoich środowiskach. Tak powstają „Wynagrodzicielki Najświętszego Serca Jezusa”.

Ma w sercu wielkie pragnienie, które wyraża w słowach: „Najważniejsze to głosić Chrystusa”. Razem z bratem Fileasem już w dzieciństwie pragnęli wyjechać do Chin na misje. Teraz jednak myślą o wsparciu misjonarzy w Ameryce i Azji. „Szukałam pomocy u Boga. (…) I dana mi została jasna wizja tego planu” – napisze: tzn. znaleźć dziesięć osób, z których każda znajdzie następną dziesiątkę, i tak dalej – 1 sou, a potem (przysłowiowa złotówka) tygodniowo od jednej osoby” będzie wielkim wsparciem dla misji głoszenia Ewangelii. Ta struktura, która rodzi się z wielkiego pragnienia jej serca, daje początek Dziełu Rozkrzewiania Wiary (1822 r.), które po 100 latach zostaje zatwierdzone prze Kościół i dziś nosi nazwę: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. W krótkim czasie DRW liczy 2 tys. osób, a przez lata dołączają do niego dalsze tysiące.

Kiedy zaczynają się kłopoty ze zdrowiem, jej duchowy kierownik o. Würtz poleca, by wycofała się z aktywnego życia. Dotkliwie przeżywa to odosobnienie, ale mówi: „Bóg poprzez dolegliwości fizyczne chce położyć kamień na tym grobowcu, jakby zabezpieczając w ten sposób zredukowanie mojej woli do Jego”. Z tego poddania się woli Bożej rodzi się kolejna inicjatywa, bo „zrozumiała siłę i potrzebę modlitwy”. Tym dziełem jest Żywy Różaniec. Paulina kocha Matkę Bożą, która ją do siebie pociąga poprzez modlitwę różańcową, o której powie: „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”. Po trzech latach „pustyni” Duch Święty podsuwa jej myśl, by na wielką skalę zorganizowała nieustanną modlitwę różańcową – a jest rok 1826. Struktura Żywego Różańca podobna jest do DRW, z tą różnicą, że stanowią ją nie dziesiątki, ale piętnastki, w których każdy zobowiązany jest do codziennego rozważenia 1 dziesiątka różańca. Modlitwa rodzi wspólnotę osób odpowiedzialnych za Kościół i świat. „Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała piętnastka, ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny – o ducha pokuty (…). I tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników”.

Modlitwa różańcowa staje się zapleczem misji, zobowiązuje też do tego, by pomagać świadomie żyć innym – członkowie rozprowadzają dobre książki i prasę, przeznaczając na ten cel stałą, regularną ofiarę. Tak rośnie wielka rodzina różańcowa. W 1862 r. w Żywym Różańcu jest już ok. 2 mln 250 tys. osób w samej tylko Francji. „Stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata” – napisze założycielka o członkach w Szwajcarii, Austrii, we Włoszech, Anglii, Ameryce, a nawet w Indiach.

Powstający w wielu miejscach na świecie Żywy Różaniec domaga się centrali. Paulina kupuje posiadłość na wzgórzu Fourviere, nazywa ją Lorette – razem z założonymi przez siebie „Córkami Maryi” chce żyć w duchu Świętej Rodziny (której domek, według tradycji, został przeniesiony z Nazaretu do włoskiego Loreto). Założycielka do członków Żywego Różańca pisze listy (pozostawiła ich ok. 700), okólniki i biuletyny (70) oraz historię swego życia. Do Pauliny Jaricot przyjeżdżają osoby duchowne, założyciele zakonów, biskupi, kardynałowie, przyszli święci (proboszcz z Ars, Zofia Barat i inni).

„Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać, kazały mi pragnąć także działania na Jego chwałę. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła” – napisze w jednym z listów. I tak się właśnie stało: mając 18 lat – założyła stowarzyszenie młodych robotnic, 2 lata później – Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w wieku 27 lat – Żywy Różaniec. W wieku 35 lat jest bliska śmierci. Jedzie jednak do Rzymu, do grobu św. Filomeny prosić o życie. Ojciec Święty Grzegorz XVI odwiedza ją osobiście w Rzymie i widząc chorą, prosi o jej wstawiennictwo w niebie, a ona – by papież pozwolił jej szerzyć kult św. Filomeny. Zostaje cudownie uzdrowiona w sanktuarium męczennicy w Mugnano. Grzegorz XVI zatwierdza stowarzyszenie Żywego Różańca 27 I 1832 r. i nadaje mu liczne odpusty. Poleca też, by jego patronką została św. Filomena.

Królewska droga krzyża
„Moja czuła Matko (…), chcę być wtajemniczona w mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa” – tak modli się i zostaje wysłuchana. Pan błogosławi swojej oblubienicy i wprowadza ją na królewską drogę krzyża – niezwykłą, gdyż „źródłem tych wielkich doświadczeń jest jej bardzo szczególne przeznaczenie”. Doświadcza niezrozumienia, ale także ludzkiej nieuczciwości. Traci cały majątek, a dzieła, które założyła zdają się chwiać. Spadają na nią ludzkie pomówienia, potępienie, oszczerstwa, pogarda… A ona powie: „Moim jedynym skarbem jest krzyż”. Zrujnowana, zniesławiona i osamotniona przeżywa swoje ostatnie lata w skrajnej nędzy. Modli się za prześladowców: „Mój Boże, wybacz im i obdarz ich błogosławieństwem na miarę cierpień, jakie mi zadają”. „

Cały czas wierna jest Żywemu Różańcowi, nosi go w swoim sercu. To z jej doświadczenia krzyża, przyjmowanego na każdą chwilę, rodzą się członkowie Żywego Różańca – także w naszym tysiącleciu. Różaniec, adoracja i droga krzyżowa – wszystko przeżywa w duchu dziecięctwa: „Prostota umysłu, prostota serca, kierowanego ku Bogu, prostota wobec bliźnich, prostota charakteru, działania i wyglądu, a przede wszystkim prostota modlitwy”. I zawsze z Maryją: „Oddaję się w Twoją macierzyńską opiekę i jako Twoja niewolnica jestem już Twoja dla Boga, bezwarunkowo i na zawsze”.

Choruje na płuca. Ofiaruje nieustannie swoją modlitwę za cierpiącego Piusa IX. Umiera w wielkim opuszczeniu 9 I 1862 r. „Maryjo, moja Matko! Cała jestem Twoja!” – to jej ostatnie słowa. Po śmierci w jej rzeczach osobistych znaleziono karteczkę: „Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem”. Te słowa są przesłaniem dla każdego członka Żywego Różańca – miłość jest owocem modlitwy różańcowej odmawianej całym życiem.

INTENCJE MODLITWY NA LUTY 2018
LUTY/papieska/
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

LUTY /parafialna/
O dobre przeżycie Rekolekcji ze św. Michałem Archaniołem i w intencji zawiązania Wspólnoty Szkaplerza św. Michała Arch.

STAŁA /rok 2018/
O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

KATECHEZA – LUTY 2018
RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PEWLI ŚLEMIEŃSKIEJ

W roku 2018 podejmujemy formację stałą naszej Wspólnoty, poprzez:
– comiesięczną Katechezę podczas zmiany tajemnic;
– poprzez Adorację Eucharystyczną wraz z Dziełem Misyjnym i dziećmi z Koła Misyjnego, np. w III piątek miesiąca;
– poprzez podjęcie dobrej lektury, książki bądź czasopisma.

Na początku Nowego Roku podejmujemy formację stałą członków Żywego Różańca w naszej parafii /tzw. katechezę w pierwsze niedziele miesiąca/, która będzie prowadzić do głębszego uświadomienie sobie roli naszej Wspólnoty nie tylko w parafii, ale także w życiu całego Kościoła poprzez:
– łączenie swojej modlitwy z modlitwą wszystkich członków Róż Różańcowych w Kościele Powszechnym;
– świadomość intencji, które polecają te Wspólnoty, a które są wyznaczane przez Papieża na każdy miesiąc;
– podejmowanie konkretnej modlitwy oraz dobrowolnego wyrzeczenia właśnie w tej intencji;
– włączanie do modlitwy intencji parafialnych, podawanych przez Duszpasterza;
– obecność tzw. „intencji stałej”

INTENCJE MODLITWY NA STYCZEŃ 2018

STYCZEŃ /papieska/
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

STYCZEŃ /parafialna/
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o większe włączanie się świeckich parafian w dzieła duszpasterskie w naszej Wspólnocie.

STYCZEŃ /stała/
O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

 

WYDARZENIA LITURGICZNE PROWADZONE PRZEZ RÓŻE
– Prowadzenie modlitwy różańcowej w każdą niedzielę przed Sumą (msza św. o godz. 10.30)
– Prowadzenie Adoracji w Triduum Paschalnym
– Wystawienie Pocztu Sztandarowego na uroczyste procesje /święta i odpusty/
– Przewodniczenie modlitwie różańcowej w miesiącu październiku 2018 r.: w poniedziałek i w sobotę.