Powołanie nowej Rady Duszpasterskiej

W Niedzielę Palmową Roku Pańskiego 2015 zostaje powołana nowa Rada Duszpasterska w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej. Członkowie Rady zostali wybrani przez parafian w tajnym głosowaniu, które odbywało się od niedzieli 22 lutego 2015 r. do niedzieli 1 marca 2015 r.

Na podstawie tego głosowania i po dogłębnym rozeznaniu na modlitwie, powołuję – na trzyletnią kadencję – następujące osoby do Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Bienias Bronisław
 2. Cul Janina
 3. Duc Roman
 4. Kantyka Tadeusz
 5. Kijas Stanisław
 6. Olszowska Małgorzata
 7. Pach Ryszard
 8. Szwed Marian
 9. Szwed Stanisława
 10. Urbaniec Paweł
 11. Urbaniec Władysław
 12. Wiewióra Katarzyna

Cele i zadania Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej.

Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Pobudza i stara się o rozwój inicjatyw apostolskich w parafii, a także wspomaga duchowieństwo w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Wyraża opinię w sprawach ważnych dla parafii, przedstawia propozycje i wnioski oraz wspiera proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi.

Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jedynie głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej.

Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.

Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata. W momencie zmiany Proboszcza, Rada z samego prawa przestaje istnieć, i nowy Proboszcz ma prawo zmienić skład Rady.

Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą.

Z poważaniem i kapłańskim błogosławieństwem
Ks. Stanisław Słowiński – Proboszcz

Ślubowanie Rady Duszpasterskiej

29 marca 2015 r.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry!

Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej w parafii NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą troszczyć się o stan duszpasterstwa w naszej Wspólnocie. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu tej Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszystkich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia. Weźcie do ręki Księgę Pisma Świętego i w duchu wiary odpowiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem:

Czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?
Chcemy!

Czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?
Chcemy!

Czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?
Będziemy!

Czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?
Pragniemy!

Czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?
Postanawiamy!

Módlmy się. Boże, który prowadzisz swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszystkich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.