KTO TO JEST MINISTRANT?

Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Łacińskie słowo „ministro, ministrare” znaczy „służyć, usługiwać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Zatem ministrant usługuje kapłanowi, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do sprawowania ofiary Mszy świętej. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Strój liturgiczny ministranta, podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, ze zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa.

STRÓJ MINISTRANTA

Przepisy liturgiczne nie określają szczegółowo rodzaju stroju ministranta posługującego w kościele. Tradycyjnym strojem, który ma najdłuższą historię jest:

 • rewerenda − suknia, zakładana w pasie, w odpowiednim kolorze liturgicznym
 • komża
 • kołnierz − zakładany wokół szyi i na ramiona na komżę. Kolor kołnierza również odpowiada okresowi liturgicznemu.

Zdarza się, że w stroju pomija się kołnierz lub rewerendę, występują też takie sytuacje, gdzie kołnierz i rewerenda tworzą sutanelę czyli szatę na wzór kapłańskiej sutanny.

 • alba − biała szata używana również przez kapłanów i diakonów, zazwyczaj przepasana cingulum wraz z założonym pod nią humerałem.

STOPNIE FORMACJI MINISTRANCKIEJ

funkcje ministrantaTak jak każda diecezja dopuszcza różne stroje ministrantów, tak również wyróżnia się różne stopnie posługi ministranckiej. Podstawowymi funkcjami, ustanowionymi przez Dyrektorium Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej są:

 • Kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun ministrantów. Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.
 • Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta. W niektórych diecezjach ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. ministrant światła, ministrant krzyża czy ministrant księgi.
 • Lektor, czyli ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.
 • Ceremoniarz, to ministrant, który odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Powinien posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej Służby Liturgicznej.

PATRONI MINISTRANTÓW:

 • św. Alojzy Gonzaga SJ
 • św. Dominik Savio
 • św. Jan Berchmans SJ
 • św. Stanisław Kostka

Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów liczy obecnie 24 ministrantów oraz dwóch kandydatów (stan na 10.10.2015 r.). Prezesem ministrantów jest Wojciech Pach, a jego zastępcą – Łukasz Wiewióra. Zbiórki odbywają się co dwa tygodnie. Miejscem zbiórki jest plebania, druga część zbiórki to zajęcia na sali gimnastycznej.

Podręcznik-kandydata-na-ministranta.pdf